logo

Our Team

Mr. Saran Lamichhane : President

Mr. Govinda Khanal: Secretary

Mrs. Rachana Bhattarai: Treasurer

Mr. Bhoj Raj Bhatta: Member

Mrs. Yeshoda Bhattarai : Member

Miss Ranjana Khanal : Member

Miss Ashmita Amgain : Member