Mr. Saran Lamichhane : President

 Mr. Govinda Khanal: Secretary
Mrs. Rachana Bhattarai: Treasurer
Mr.  Bhoj Raj Bhatta: Member
Mrs. Yeshoda Bhattarai : Member
 Miss Ranjana  Khanal : Member
Miss Ashmita Amgain : Member